Loading...

 


Dyrektor: Ewa Skawińska-Dorociak

Czas pracy: 6:30 - 16:30

 Oddziały: 3

 Liczba miejsc: 60

 Zatrudnienie: 9 opiekunek dziecięcych i 3 woźne

 Organ prowadzący: Gmina Namysłów

 Forma prawna: jednostka samorządu terytorialnego

 Sposób finansowania: Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 z późn.zm.)

 Przyjmowanie i załatwianie spraw: 

 Interesantów przyjmuje Dyrektor Żłobka w dni robocze w godz. od 12:00 do 14:00

 Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83